Kvalitetshåndbog

Virksomhedspolitik

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS arbejder aktivt med individuelle serviceløsninger indenfor rengøringsservice samt ejendomsservice.

Firmaet har i særdeleshed opnået dets berettigelse på markedet indenfor serviceløsninger.

De opnåede resultater skyldes bl.a. den tætte dialog med vore kunder under hele kontraktforløbet, således kundernes individuelle behov og ønsker bliver tilgodeset bedst muligt, denne strategi for at opnå den mest optimale løsning for kunden.

For Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS er rengøring og ejendomsservice en selvfølgelighed om at arbejdet udføres på sådan en måde, at kundens og vores kvalitetskrav opretholdes ud fra alle fastsatte mål.

Dette kan kun gøres ved hjælp af gode og motiverede medarbejdere. Det er menneskerne der gør den egentlige forskel i det daglige arbejde.

Siden virksomhedens start, har vi kunne konstatere, at opgaverne har udviklet sig fra ikke kun at være et spørgsmål om traditionel rengøring samt ejendomsservice, men nu i højere grad et spørgsmål om totalløsninger.

Fra første møde hos den enkelte kunde, til gennemførelse af indgående aftaler,  bliver der arbejdet efter Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS’ eget kvalitetsstyringssystem, dette afstemmes med de specielle krav som måtte stilles af de enkelte virksomheder.

Præsentation

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS er en rengørings- og ejendomsservice virksomhed.

Virksomheden har eksisteret side 1967, derfor har personerne som driver virksomheden har mange års erfaring med rengøring og ejendomsservice løsninger inden for segmentet og har derved opnået et indgående kendskab til de store ufravigelige kvalitetskrav der stilles indenfor dette serviceområde.

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS er den kompetent samarbejdspartner      for enhver kunde og boligforeninger, eftersom alle relevante / specifikke krav og ønsker til samarbejdets indhold, bearbejdes professionelt og individuelt, inden vi fremsætter et løsningsforslag.

Virksomheden stiller konstant høje krav til sig selv, hvorfor vi er særdeles bevidste om nødvendigheden af veludannede medarbejdere på alle niveauer.

Jobtræning og uddannelse prioriteres således, at alle medarbejdere efter eget ønske, og såfremt det kan optimerer servicen, få løbende mulighed for at få opdatering på kvalifikationer, som til stadighed står til mål med vore kunders og vore egne forventninger til faglighed.

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS arbejder ud fra en miljøskånsom adfærd.

Vi er derfor opmærksomme på, at vore serviceydelser udføres under størst muligt hensyn til såvel det indre som det ydre miljø.

Virksomheden arbejder med en minimering af vandforbrug, elektricitet og andre energikilder, samt behørig hensyntagen til valg af miljøskånsomme arbejdsmetoder og rengøringskemi.

Målsætning 

 • Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS skal være den primære leverandør af rengøringsløsninger og serviceydelser.

 • Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS skal kunne være i stand til at løse mange forskelligartede opgaver indenfor levering af serviceydelser.

 • Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS skal være en attraktiv arbejdsplads som tiltrækker de bedste medarbejdere.

 • Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS skal til stadighed udarbejde, samt udvikle metoder som tilgodeser indre og ydre miljøer, herunder korrekt anvendelse af kemi og energi. 

I forbindelse med tilbudsgivning vurderer Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS  i hver sag om der skal investeres i materielt som kan lette arbejdsbyrden for personalet forbindelse den udbudt opgave.

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS er i dag mere end en rengørings- og ejendomsservices virksomhed, vi betegner os selv som en servicevirksomhed, der er i stand til at klare selv de mest krævende og afvekslende opgaver.

Kvalitetspolitik

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS har  et enkelt uddannelsesforløb.

Alle medarbejdere bliver fra ansættelsen oplært grundigt i kvalitetsforståelse og håndtering af kemi i det daglige arbejde.

Alle medarbejderne gennemgår om nødvendigt en jobtræning.

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS har en selvstændig kvalitetsfunktion, der fortager uanmeldte kontroller hos samtlige kunder.

Kvalitetsopfølgning

For at sikre en høj og ensartet kvalitet, er der i vores tilbud indregnet kvalitetsopfølgning af vores serviceleder, der servicerer en række kunder i Deres område. Dette medfører, at der altid vil være en tæt kontakt mellem ejerforeningen og Complet Rengørings- & Ejendomsservice ApS, som gør, at vi reagerer særdeles hurtig på henvendelser.

Serviceydelsen udføres af dygtige og stabile medarbejdere. Derfor stiller vi høje krav til vores assistenter.

Uddannelsespolitik

Kriteriet for den enkelte medarbejders præstationer er afhængig af motivation, evne og forståelse for det arbejde som skal udføres.

Ingen servicemedarbejder i Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS får overdraget ansvar over eget arbejdsområde, først når oplæringsperioden er afsluttet og godkendt af den ansvarlige medarbejder.

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS tilbyder via lokale AMU – Centre kurser for såvel timelønnede medarbejdere som funktionærer.  

Miljøpolitik

Den overordnede målsætning for Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS’ miljøpolitik er, at det eksterne og interne miljø samt arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder tilgodeses bedst muligt.

Virksomheden gennemgår løbende alle procedurer i forbindelse med det arbejde vi udfører.

Disse gennemgange bruges om nødvendigt et udgangspunkt for en egentlig miljøhandlingsplan, som bliver brugt som grundlag for bl.a. indkøb af rengøringsmidler og – remedier.

Til de enkelte rengøringsopgaver vælges altid de mest skånsomme kemikalier, såfremt  dette ikke medfører en kvalitetsmæssig forringelse, samt er virksomheden  meget opmærksom på at vandforbruget skal minimeres ud fra et miljøhensyn. 

Miljøpolitik

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS har fastlagt følgende miljøhandlingsplan.

 • Alle medarbejdere skal oplæres til en miljøbevidst adfærd.

 • Virksomheden indkøber produkter med mindst mulig miljøbelastning.

 • Servicemedarbejdere har pligt til aldrig at anvende rengøringsmidler med højere dosering end den angivne

 • Virksomheden arbejder aktivt med at foreslå alle kunder forbedring af indeklimaet samt minimere mængden af energiforbruget hvor dette er muligt.

 • Alle medarbejdere som anvender kemikalier, er instrueret i korrekt anvendelse sikkerhedsanvisninger og doseringsinstruktioner på datablade og produktinformationer – samt hvorledes bortskaffelse af rester af kemikalier, emballage og udstyr skal udføres.

 • Alle ledende medarbejdere er aktive via en positiv og engageret indsats, i at gennemføre den egentlige miljøhandlingsplan samt selv at foreslå forbedringer til vores miljøpolitik via deres daglige observationer. 

APV

Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS udarbejder i samarbejde med personalet en APV ( udarbejdet af  Arbejdes Tilsynet ). Dette sker ved en opstart. APV skal fornys min hver 3 år. 

Funktionsbeskrivelser

Hos Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS er kommunikationen grundlaget for den meget flade beslutningsproces. Beslutninger kan effektueres hurtigt i forbindelse med de enkelte opgaver, ud fra de retningslinjer som er formuleret i virksomhedens politikker.

Virksomheden har basis i en effektiv organisation, som kan navigere hurtigt og effektivt ud fra de opgaver som eksisterer eller måtte opstå.

I det efterfølgende beskrives et udsnit af de enkelte funktionsbeskrivelser i organisationen hos Complet Rengøring- og Ejendomsservice ApS. 

Servicemedarbejder

Servicemedarbejdernes primære funktioner omfatter.

 • Udførelse af arbejdsopgaver i henhold til instruktion samt overordnede kvalitets – og miljøbeskrivelser.

Inspektør

Inspektørens primære funktioner omfatter.

 • Medvirke til opretholdelse af et positivt og engageret samarbejde med den enkelte kunde

 • Medvirken ved træning af servicemedarbejdere.

 • Udførelse af kvalitetskontrol i henhold til gældende retningslinjer

 • Korrekt instruktion i brug af kemikalier, redskaber og maskiner, således at arbejdet til stadighed udføres i overensstemmelse med virksomhedens politikker

 • Ansvarlig for udlevering af kemikalier og udstyr samt medvirken ved instruktion og oplæring af nye servicemedarbejder

 • Daglig arbejdsledelse og kvalitetskontrol samt fastholde en åben dialog med kunden.

 • Til stadighed at tilsikre, at virksomhedens politikker for miljø og kvalitet efterleves

 • Medvirken ved tilbudsgivning og igangsætning af nye serviceopgaver

Administration

Administrationens primære funktioner omfatter:

 • Et naturligt bindeled mellem kunde og driften.

 • Administration af overenskomst, løn og sociale vilkår i tæt samråd med den driftsansvarlige.

 • Udførelse af daglige kontorrutiner.

 • Ansvar for vedligeholdelse og udviklingen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Direktør

Direktørens primære funktioner omfatter:

 • Ledelse af virksomhedens daglige drift i et nært samarbejde med de øvrige medarbejdere i organisation

 • Tilsikre en effektiv og optimal kundeservice og dialog.

 • Opsøgende salg gennem Mailkampagner, telefonopkald eller personligt besøg

 • Udarbejdelse af brochure og salgsmateriale.

 • Kalkulerer tilbuds materiale, samt færdigforhandle kontakter.

 • Tilsikre vedligeholdelse af relevante jobtræning / procedurer og uddannelse følger den aktuelle udvikling

 • Efterleve og videreudvikle virksomhedens overordnede politikker.